Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2024

Utworzono dnia 23.01.2024

 POWIAT  SUSKI
            Dom  Pomocy  Społecznej  

                                                                                                                                                                                                                                                         
Nasz znak: DPS-DG. 282.02.2024
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                 
                                                            Zapytanie ofertowe

dotyczy sukcesywnej dostawy profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz pozostałych środków do utrzymania czystości do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                         
 
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż  i dostawę profesjonalnych środków  do czyszczenia i dezynfekcji   oraz pozostałych środków do utrzymania czystości   w 2024r. do Domu Pomocy Społecznej.
Zamówienie poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r.  Prawo Zamówień Publicznych, o którym mowa  w art 2, ust. 1 pkt. 1 ustawy.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz pozostałych środków do utrzymania czystości  do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, transportem wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku.
Dostawy  winny być realizowane w oryginalnych opakowaniach, 1 raz w miesiącu
Przewidywane ilości dostaw, oraz asortyment  w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały  w załącznikach nr 1 ,2,
Wraz z  pierwszą dostawą  należy dostarczyć  karty charakterystyki wymagane dla poszczególnych środków.
W ramach dostaw profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji  Wykonawca zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie w użyczenie /dzierżawę/ na czas trwania umowy
- 3 x dozownik 5 funkcyjny z możliwością tworzenia 5 różnych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek /do każdego dozownika / 0,6l z atomizerem do przygotowania roztworów
- 1 x dozownik 4 funkcyjny z możliwością  4 różnych stężeń  preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek 0,6l   atomizerem do przygotowania roztworów,
- 10 x dozownik 1 funkcyjny oraz komplet butelek 0,6 litra  z atomizerem do przygotowywania roztworów.
Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, ponieważ są to środki ogólnodostępne, których jakość została sprawdzona w latach poprzednich, a stosowanie tych środków nie powoduje alergii i uczuleń u mieszkańców i pracowników  DPS.
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty  musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia  faktury.
Opis sposobu  przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 , 2,  w  formie pisemnej, Oferta /zał. nr 3/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z załącznikami, każdy załącznik oceniany będzie osobno
Kryteria wyboru oferty: cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 30.01.2024r.  do godz. 10-tej w formie papierowej w siedzibie zamawiającego; Dom Pomocy Społecznej –  ul. Żeromskiego 17 , budynek D lub w tym samym terminie przekazać  w formie skanu pocztą elektroniczną na adres dpsmak@poczta.onet.pl
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 7, ust 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Informację o wyborze Wykonawcy zamawiający  prześle droga elektroniczną  oraz zamieści  na stronie internetowej http://.dpsmakow.naszdpss.plodhalanski.pl.\
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 4/.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, Alicja Weiss tel. 338771494. 338773474, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie i Rady /UE/ 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych /Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r. Str1/ dalej ''RODO"" informuję że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański
.•Inspektorem ochrony danych osobowych - e-mail : iwonatorba@o2.pl
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  - dostawy profesjonalnych  środków do czyszczenia i dezynfekcji  oraz pozostałych środków do utrzymania czystości w 2024r do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim /DPS-DG.282.02.2024/ •odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 18 oraz art 74  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo Zamówień publicznych /Dz U z 2019r. poz 2019 / dalej ustawa pzp
.•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art 78 ust1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata. okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
•Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP
•W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO
•Posiada Pani/Pana - na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
•Nie przysługuje Pani/Panu - w związku z art 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art 20 RODO
- na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit.c RODO.
O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z snia 13 kwietnia 2022r. O szczególnych rozwiązaniach  w zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Maków Podhalański  23 stycznia 2024r.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: