Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ZAPYTANIE OFERTOWE. PRANIE POŚCIELI.

Utworzono dnia 26.11.2021


                              POWIAT  SUSKI
          Dom  Pomocy  Społecznej
 
                                                                                                                                                                                                                                                        
Znak sprawy: DPS-DG. 282.05 2021                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                             
                                    
                                                            Zaproszenie do składania ofert
                                                         dotyczy:  świadczenia usługi pralniczej
                                         
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej  na świadczenie usługi pralniczej  w 2022r. dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
Zamówienie poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych ,  o którym mowa  w art . 2, ust 1 , pkt 1 w/w/ ustawy
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi pralniczej  zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących  oraz odbiór brudnej i dostawa czystej pościeli  do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, dostosowanym do tego celu  transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-14-tej od poniedziałku do piątku. Przedmiot zamówienia obejmuje dezynfekcję, pranie , maglowanie pościeli , dezynfekcję, pranie koców.
Termin świadczenia usługi od daty podpisania umowy  do 31.12.2022r. co 2 tygodnie – dzień zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty  musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.
Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia  faktury.
Opis sposobu  przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną  według wzoru określonego załącznikiem  nr 1 do zaproszenia  do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej  w siedzibie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej, budynek D, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański do dnia 6 grudnia 2021r. Do godz. 11-tej lub w tym samym terminie przekazać w formie skanu poczta elektroniczną na adres dpsmak@poczta.onet.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kryteria wyboru oferty: cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert:
O wyborze oferty zamawiający  poinformuje drogą elektroniczną  Wykonawców  biorących udział  w postępowaniu    oraz zamieści informację na stronie internetowej https://dpsmakow.naszdps.pl
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. Nr 3.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl
 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie i Rady /UE/ 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych /Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r. Str1/ dalej ''RODO"" informuję że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail iwontorba@o2.pl
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ww. Zamówienia.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy art. 6 ust 1 lit. C rozporządzenia RODO.
4. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji ww. zamówienia jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencjom  niepodania danych jest nieudzielenie ww. Zamówienia.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostaną one udostępnione zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.


Maków Podhalański  26  listopada  2021r..

Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2. Formularz  cenowy
3. Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
Powiat Suski                                                                                         ul. Żeromskiego 17,
Ul. Kościelna 5B                                                                                  34-220 Maków Podhalański
NIP 5521427933                                                                                   tel/fax 33 8771494, 338773474


                                                                                                                 

             

ZAŁĄCZNIKI: