Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Utworzono dnia 30.11.2021


                    DOM   POMOCY  SPOŁECZNEJ

DPS-DG.281.01.2021                                                                Maków Podhalański 30.11.2021r.

                                                                                                   Uczestnik postępowania                             

 
                OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

z postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275,ust1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2019r. Poz 2019 z późniejszymi zmianami/ na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 8 zadań w okresie 2 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
Zgodnie z art. 253 ust 1 i 2  w/w ustawy  Zamawiający za najkorzystniejsze oferty uznał zgodnie z kryterium oceny ofert -  cena 100%

Zadanie nr 1 dostawa artykułów spożywczych

Liczba złożonych ofert 2
Wybrano ofertę  złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul. ŻOŁNIERSKA 20a, 62-800 Kalisz
Przyznana punktacja w kryterium cena - 100pkt
 Druga oferta złożona przez Firmę Wielobranżową SUŻYW Sp. z o.o , ul. Nad Skawą 4, 34-200  Sucha Beskidzka,
Przyznana punktacja w kryterium cena – 85,12pkt

Zadanie nr 2  dostawa pieczywa
Liczba złożonych ofert 1
wybrano ofertę złożoną  przez  Piekarnię S.C  Tadeusz Bierówka, Szymon Bierówka , 34-242 Łętownia 596,
Przyznana punktacja w kryterium cena – 100pkt

Zadanie nr 3 dostawa artykułów mleczarskich
Liczba złożonych ofert 0
Postępowanie unieważniono  na podstawie art . 255, ust 1 / w postępowaniu nie złożono żadnej oferty/

Zadanie nr 4 dostawa  mięsa i produktów mięsnych
Liczba złożonych ofert 2
Wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LASKOPOL'' Halina Dudek, Roman Dudek S.J, ul .Tarnowska 8C, 34-600 Limanowa,
Przyznana punktacja w kryterium cena - 100pkt
Druga oferta złozo0na przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego "HAŃDEREK'' S.j ., uL Nadbrzeżna 821, 43-374 Buczkowice,
Przyznana punktacja w kryterium cena – 94,38pkt
.
Zadanie nr 5 dostawa drobiu i podrobów
Liczba złożonych ofert 1
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LASKOPOL, Halina Dudek, Roman Dudek S.J., ul. Tarnowska 8C, 34-600 Limanowa
Przyznana punktacja w kryterium cena - 100pkt

Zadanie nr 6 dostawa jarzyn i owoców
Liczba złożonych ofert 2
Wybrano ofertę złożoną przez  Firmę Handlowo Usługową "JACEK"  Jacek Sala, ul. Wolności 123, 34-220 Maków Podhalański
Przyznana punktacja w kryterium cena – 100pkt
Druga oferta złożona przez  Firmę Wielobranżową SUŻYW  Sp. Z o.o , ul. Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka
Przyznana punktacja w kryterium cena – 72,98pkt

Zadanie nr 7 dostawa produktów głęboko mrożonych
Liczba złożonych ofert 2
Wybrano ofertę  SAMAR Sp. Z o.o, ul. Tarnowska 113, 33-300 Nowy Sącz,
Przyznana punktacja w kryterium cena – 100pkt
Druga oferta złożona przez  LÓD -POL M.K. Wisła S.J. ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice
Oferta odrzucona

Zadanie nr 8  dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych
Liczba złożonych ofert 2
Wybrano ofertę złożoną przez SAMAR Sp. Z o.o, ul Tarnowska 113, 33-300 Nowy Sącz,  
Przyznana punktacja w kryterium cena – 100pkt
Druga oferta złożona przez
Oferta odrzucona

Wykonawcy, których oferty wybrano, złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, spełniające wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferty uzyskały  największą liczbę w ramach kryterium ceny – 100pkt.
Wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania
W postępowaniu /zadanie nr 7 i nr 8/ odrzucono ofertę  złożoną przez LÓD-POL M.K. Wisła S.J. ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice na podstawie art 226, ust 1 pkt 4 –oferta nie została podpisana ,   zgodnie z zapisami SWZ  rozdział VI pkt 1 – oferta  winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 7.12.2021r  w siedzibie Zamawiającego.

                                                                                                   Dyrektor
                                                                                             mgr Agata Kopacz